Информация за преписката

Възложител: Община Бургас
Номер: 00797-2018-0014
Адрес на профила на купувача: https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/34114
Процедура: Открита процедура
Описание: Регулярни доставки по заявки, в зависимост от нуждите на Възложителя на оригинални, нерециклирани консумативи за принтери, МФУ и копирни машини, за срок от 12 (дванадесет) месеца или до достигане на прогнозната стойност, посочена в поле II.2.6, за всяка от обособените позиции, в съответствие с изискванията на Възложителя от документацията за участие в настоящата процедура.Подробна информация относно необходимите нови оригинални, нерециклирани консумативи за принтери и МФУ по места на доставка е представена в Приложения № 7.1.1., 7.1.2., 7.1.3., 7.1.4.,7.1.5. и 7.1.6., за обособена позиция № 1, и Приложения № 7.2.1., 7.2.2., 7.2.3., 7.2.4 за обособена позиция № 2, неразделна част от документацията за участие. Количеството се определя, съгласно необходимостта на Възложителя и заявените от него за доставка видове и количества консумативи.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28/05/2018 17:15

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   843107   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         19.04.2018 23.04.2018
2   843109   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     19.04.2018 23.04.2018
3   844538   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     27.04.2018 30.04.2018
4   864417   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     24.08.2018 27.08.2018