Информация за преписката

Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Номер: 00085-2018-0009
Адрес на профила на купувача: http://www.vma.bg/bg/profile-na-kupuvacha/
Процедура: Открита процедура
Описание: Доставка на различни видове медицински изделия по обособени позиции, обособени в 4 обособени позиции. В предмета на поръчката се включва доставка и разтоварване на доставеното по дадена заявка количество медицински изделия в склад на възложителя: МБАЛ – София - гр. София 1606, бул. „Св. Г. Софийски” № 3;
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16/04/2018 16:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   834139   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     09.03.2018 12.03.2018
2   834141   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         09.03.2018 12.03.2018
3   857784   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     18.07.2018 20.07.2018
4   944656   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         15.11.2019 15.11.2019