Информация за преписката

Възложител: Община Свищов
Номер: 00753-2018-0008
Адрес на профила на купувача: http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?order=183
Процедура: Публично състезание
Описание: Предмета на поръчката включва: За обособена позиция №1Проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи, осъществяване на авторски надзор по време на строителството за извършването на рехабилитация на част от улична мрежа на територията на град Свищов, приблизително 18 000 кв. метра. За обособена позиция №2 -Проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи, осъществяване на авторски надзор по време на строителството за извършването на рехабилитация на част от улична мрежа на територията на град Свищов, приблизително 18 000 кв. метра.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 23/03/2018 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   831522   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         22.02.2018 22.02.2018
2   831523   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         22.02.2018 22.02.2018
3   850272   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         06.06.2018 06.06.2018