Информация за преписката

Възложител: Университет по архитектура, строителство и геодезия /УАСГ/
Номер: 00859-2018-0001
Адрес на профила на купувача: https://uacg.nit.bg
Процедура: Открита процедура
Описание: „Осъществяване на физическа, денонощна, невъоръжена охрана на имоти – държавна собственост, стопанисвани от Университета по архитектура, строителство и геодезия /УАСГ /-гр.София‘‘ за период от 3 /три/ години , както следва: „Физическа, денонощна, невъоръжена охрана на обекти в гр.София, район ‘‘Студентски‘‘, студентски общежития - блокове 33Б, 34А, 34Б, 35, 36А и 61Б. Предметът на поръчката включва: ? регистрация, записване и идентификация на посетителите; ? справки и информация; ? охрана и защита на имуществото и живущите в сградите; ? поддържане и осигуряване на достъп до входовете и изходите; ? разпознаване на опасности и рискове за безопасността; ? дейности по заключването, контрол по заключването на вход/изход на обектите; ? контрол на техническите средства за охрана и техническите средства за ППЗ /където има налични такива/; ? получаване на кореспонденция; ? воденене на необходимата документация.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12/02/2018 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   822877   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         05.01.2018 08.01.2018
2   822878   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     05.01.2018 08.01.2018