Версия за печат

00859-2018-0001

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

23. Системи за управление на сигурността...


Решение номер 4 от дата 04.01.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000670616

BG412, Университет по архитектура, строителство и геодезия /УАСГ/, бул. Христо Смирненски 1, За: Стефан Кръстанов, България 1046, София, Тел.: 02 9635245/543/, E-mail: krstanov_uacg@abv.bg, Факс: 02 9631796

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://uacg.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://uacg.nit.bg.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Осъществяване на физическа, денонощна, невъоръжена охрана на имоти – държавна собственост, стопанисвани от Университет по архитектура, строителство и геодезия – гр.София‘‘.

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

„Осъществяване на физическа, денонощна, невъоръжена охрана на имоти – държавна собственост, стопанисвани от Университета по архитектура, строителство и геодезия /УАСГ /-гр.София‘‘ за период от 3 /три/ години , както следва: Физическа, денонощна, невъоръжена охрана на обектите : Обект №1 - Студентско общежитие – блок 33Б - с местонахождение в гр.София, район ‘‘Студентски‘‘ Обект №2 - Студентско общежитие – блок 34A - с местонахождение в гр.София, район ‘‘Студентски‘‘ Обект №3 - Студентско общежитие – блок 34Б - с местонахождение в гр.София, район ‘‘Студентски‘‘ Обект №4 - Студентско общежитие – блок 35 - с местонахождение в гр.София, район ‘‘Студентски‘‘ Обект №5 - Студентско общежитие – блок 36A - с местонахождение в гр.София, район ‘‘Студентски‘‘ Обект №6 - Студентско общежитие – блок 61Б - с местонахождение в гр.София, район ‘‘Студентски‘‘ Предметът на поръчката включва: регистрация, записване и идентификация на посетителите; справки и информация; охрана и защита на имуществото и живущите в сградите; поддържане и осигуряване на достъп до входовете и изходите; разпознаване на опасности и рискове за безопасността; дейности по заключването, контрол по заключването на вход/изход на обектите; контрол на техническите средства за охрана и техническите средства за ППЗ /където има налични такива/; получаване на кореспонденция; воденене на необходимата документация.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Спецификата и характера на обществената поръчка, основана на единна система за охрана и сигурност на обектите изискват неделим подход към предмета на възлагането. В тази връзка за качественото изпълнение на поръчката дейностите предмет на поръчката трябва да бъдат реализирани от един изпълнител на услугата. Като се е съобразил с разпоредбата на чл. 46, ал. 1 от ЗОП, възложителят е взел мотивирано решение да не разделя поръчката на обособени позиции. Това се обуслава от факта, че всички дейности, които следва да се предприемат в рамките на изпълнение на договора, са от такова естество и са взаимосвързани по начин и в степен, които при едно евентуално разделяне на позиции биха довели до съществени затруднения за постигане на желания краен резултат. На първо място, с оглед специфичния характер на възлаганата охранителна услуга, множеството изисквания към тяхното реализиране, голяма част от които произтичат от рестриктивните правила за частна охранителна дейност, може да се направи обосновано предположение, че при разделяне на обособени позиции има опасност изпълнението на поръчката прекомерно да се затрудни технически или да се оскъпи, поради необходимостта от сложна, ресурсоемка и времеемка координация между отделните възможни изпълнители. Наред с това, евентуално предвиждане на обособени позиции би увеличило и вероятността от забавяне на изпълнението, което може да изложи на риск преминаването към по-сигурна и оптимизирана система за охрана на студентските общежития на УАСГ. Предвид горните съображения и с оглед основната цел на закона за постигане на ефективност при разходване на публичните средства, в случая се приема, че разделянето на обществената поръчка на обособени позиции не е целесъобразно.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 639360 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

С цел да се осигури максимална публичност, респективно да се постигнат и най - добрите за Възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно по посочения вид процедура, целта на която, от друга страна е да защити обществения интерес, посредством осъществяване на контрол върху разходването на средства от бюджета на Университета по архитектура, строителство и геодезия, и едновременно с това да насърчи конкуренцията, като създаде равни условия и прозрачност при участието в процедурата

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Решението за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка подлежи на обжалване пред КЗК от всяко заинтересовано лице в 10 /десет/дневен срок по реда на чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

05.01.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

проф. д-р инж. Иван Димитров Марков

VIII.2) Длъжност

Ректор на УАСГ