Информация за преписката

Възложител: Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията/МТИТС/ - Старо наименование - Министерство на транспорта /МТ/
Номер: 00042-2018-0001
Адрес на профила на купувача: https://www.mtitc.government.bg/pk/
Процедура: Открита процедура
Описание: Основната цел на поръчката е „Изграждане на ГИС базирана електронна платформа „Единна информационна точка“. Специфичните цели на обществената поръчка са софтуерното и информационно осигуряване на създаването на Единна информационна точка.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10/04/2018 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   822265   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         02.01.2018 04.01.2018
2   822266   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     02.01.2018 04.01.2018
3   829015   Информация при производство по обжалване (ЗОП)         08.02.2018 08.02.2018
4   837068   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     21.03.2018 23.03.2018
5   864359   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     24.08.2018 27.08.2018
6   925073   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         30.07.2019 30.07.2019