Информация за преписката

Възложител: Министерство на отбраната /МО/
Номер: 00164-2017-0050
Адрес на профила на купувача: http://pp.mod.bg/8-NSIP-2017-P
Процедура: Публично състезание
Описание: Проектът е част от Пакет от способности CP 9А0996 „Reception, Staging and Onward Movement, RSOM“ („Приемане, разполагане и последващо придвижване на формированията“) по NSIP и е финансиран 100 % от Общите фондове на НАТО (NATO Common Funding). Предвижда се инвестиционно проектиране съгласно утвърдено Задание за проектиране, както и авторски надзор по време на изпълнението на проект 3RS31002-01.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17/01/2018 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   821561   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         22.12.2017 22.12.2017
2   821562   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         22.12.2017 22.12.2017
3   867314   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         12.09.2018 12.09.2018