Информация за преписката

Възложител: Община Габрово
Номер: 00038-2017-0074
Адрес на профила на купувача: http://op.gabrovo.bg
Процедура: Открита процедура
Описание: Обществената поръчка, изпълнима при условията, описани в Указанията и документацията за участие в процедурата е с предмет: Ремонт публична инфраструктура ул. Младост - кв.45, 48, 50 и 52 по плана на гр. Габрово Предметът включва изпълнение на инженеринг на 2 детски площадки. Обхватът на дейностите е подробно описан в Техническата спецификация и Описание на поръчката.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 01/02/2018 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   821518   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         22.12.2017 28.12.2017
2   821519   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     22.12.2017 28.12.2017
3   852193   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     18.06.2018 20.06.2018
4   883133   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     12.12.2018 14.12.2018
5   923121   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.07.2019 19.07.2019