Информация за преписката

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Св. Пантелеймон" ЕООД - Пловдив
Номер: 01020-2017-0006
Адрес на профила на купувача: http://www.mbal2pv.com/publics
Процедура: Публично състезание
Описание: Доставка на медицински консумативи и лабораторни реактиви подробно описани в техническата спецификация.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28/11/2017 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   813627   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         07.11.2017 г.  07.11.2017 г. 
2   813629   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         07.11.2017 г.  07.11.2017 г. 
3   843377   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         20.04.2018 г.  20.04.2018 г. 
4   907726   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         16.04.2019 г.  16.04.2019 г. 
5   907727   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         16.04.2019 г.  16.04.2019 г. 
6   907730   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         16.04.2019 г.  16.04.2019 г. 
7   907731   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         16.04.2019 г.  16.04.2019 г. 
8   907732   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         16.04.2019 г.  16.04.2019 г. 
9   907736   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         16.04.2019 г.  16.04.2019 г. 
10   907737   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         16.04.2019 г.  16.04.2019 г. 
11   907739   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         16.04.2019 г.  16.04.2019 г. 
12   907741   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         16.04.2019 г.  16.04.2019 г. 
13   907743   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         16.04.2019 г.  16.04.2019 г. 
14   908266   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)         19.04.2019 г.  19.04.2019 г. 
15   908278   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.04.2019 г.  19.04.2019 г.