Информация за преписката

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Св. Пантелеймон" ЕООД - Пловдив
Номер: 01020-2017-0006
Адрес на профила на купувача: http://www.mbal2pv.com/publics
Процедура: Публично състезание
Описание: Доставка на медицински консумативи и лабораторни реактиви подробно описани в техническата спецификация.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28/11/2017 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   813627   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         07.11.2017 г.  07.11.2017 г. 
2   813629   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         07.11.2017 г.  07.11.2017 г. 
3   843377   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         20.04.2018 г.  20.04.2018 г.