Информация за преписката

Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ЕООД - Пловдив
Номер: 00197-2017-0010
Адрес на профила на купувача: http://www.vik.bg/public-procurement/view/OP-1-10-s-predmet-quotDostavka-na-inertni-materiali-za-nuzhdite-na-quotViKquot-EOOD---Plovdivquot.html
Процедура: Открита процедура
Описание: Доставка на инертни материали за нуждите на „В и К” ЕООД – Пловдив, за срок от 4 (четири) години след сключване на договор с избрания Изпълнител, франко складова база в ПСОВ - Пловдив, ул. "Ягодовско шосе", периодично, след заявка.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 04/12/2017 16:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   812144   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         30.10.2017 01.11.2017
2   812149   Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)     30.10.2017 01.11.2017
3   825161   Обявление за възложена поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)     18.01.2018 19.01.2018