Информация за преписката

Възложител: Община Етрополе
Номер: 00099-2017-0006
Адрес на профила на купувача: http://etropolebg.com/etropole/index.php/profil-na-kopuvacha
Процедура: Публично състезание
Описание: Строителният надзор се упражнява, съглосно изискванията на Закона за устройство на територията и приложимата нормативна уредба. Лицето, упражняващо строителен надзор, подписва всички актове и протоколи по време на строителството, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството. Предписанията и заповедите на лицето, упражняващо строителен надзор, вписани в заповедната книга, са задължителни за строителя, предприемача и техническия ръководител на строежа. При нарушаване на техническите правила и нормативи лицето, упражняващо строителен надзор, е длъжно да уведоми регионалната дирекция за национален строителен контрол в 3-дневен срок от установяване на нарушението. След приключване на строително-монтажните работи лицето, упражняващо строителен надзор, изготвя окончателен доклад до възложителя.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 06/10/2017 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   805374   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         15.09.2017 15.09.2017
2   805375   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         15.09.2017 15.09.2017
3   845765   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         08.05.2018 08.05.2018