Информация за преписката

Възложител: Община Царево
Номер: 00079-2017-0006
Адрес на профила на купувача: http://www.tzarevo.net/index.php/profil-na-kupuvacha
Процедура: Публично състезание
Описание: Предмет на обществената поръчка е извършване на строителни и монтажни работи по проект "Благоустрояване и озеленяване на централна градска част на град Царево". В предмета на настоящата процедура са обхванати три зони, както следва: Първа зона - обхваща площадното пространство около читaлище "Георги Кондолов" с прилежащите зелени площи, тротоари и паркинг до сградата на Община Царево; Втора зона - включва пешеходна част на ул. "Хан Аспарух" и зоната на активен трафик на изток от хотел "Чайка"; Трета зона - обхваща зелените площи около паметника на "Трудовата слава". Строителните и монтажни работи са подробно описани по вид и количество в Техническата спецификация и Количествената сметка, част от Документацията за обществената поръчка. Площта на обекта е 8 100 кв.м. Поради големия обем информация е невъзможно посочването в настоящото обявление.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29/09/2017 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   803411   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         01.09.2017 01.09.2017
2   803414   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         01.09.2017 01.09.2017
3   821716   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         28.12.2017 28.12.2017
4   886396   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         04.01.2019 04.01.2019