Информация за преписката

Възложител: Столична община - Район "Красна поляна"
Номер: 01259-2017-0003
Адрес на профила на купувача: http://krasnapoliana.com/public-procurement/
Процедура: Публично състезание
Описание: Извършване на строително монтажни работи по топлинно и хидроизолиране на покрив на ДГ №169 „Коледарче“, район „Красна поляна”- Столична община.Подробно видовете строително монтажни работи са описани в документацията за участие и техническите спецификации, които са обявени на профила на купувача.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11/09/2017 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   799851   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         09.08.2017 09.08.2017
2   799853   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         09.08.2017 09.08.2017
3   813836   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         08.11.2017 08.11.2017
4   824226   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         12.01.2018 12.01.2018