Информация за преписката

Възложител: Община Габрово
Номер: 00038-2017-0045
Адрес на профила на купувача: http://op.gabrovo.bg/400-
Процедура: Открита процедура
Описание: Предвижда се зимно почистване и поддържане на общински пътища по приложен списък на територията на Община Габрово. От общата дължина на общинската пътна мрежа – 278,9 км е изключена дължината на пътища, за които не е наложително зимно поддържане. Обществената поръчка включва зимно поддържане на 234,6 км пътна мрежа с ширина на настилката от 7,00 до 3,00 м. Общинските пътища, предмет на поръчката са групирани в 9 маршрута. Предвижда се зимно почистване и поддържане на уличната мрежа в селата на територията на Община Габрово, по приложен списък. В Община Габрово има 134 села, разпределени в 28 кметства. Уличната мрежа в селата на територията на Община Габрово е с дължина 281.3 км От тях с трайна настилка са около 202.5 км. Без настилка в селата са 78.8 км. Обществената поръчка включва зимно поддържане на около 100 км улична мрежа в селата, за които е наложително зимно поддържане.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17/08/2017 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   795296   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         10.07.2017 13.07.2017
2   795297   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     10.07.2017 13.07.2017
3   810276   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     17.10.2017 19.10.2017