Информация за преписката

Възложител: Държавна агенция "Електронно управление" /ДАЕУ/
Номер: 05397-2017-0003
Адрес на профила на купувача: http://www.e-gov.bg/bg/zop/zop2016/1
Процедура: Публично състезание
Описание: В рамките на поръчката ще бъдат реализирани дейности по информация и публичност във връзка с изпълнението на проекти на Държавна агенция „Електронно управление“ по Оперативна програма „Добро управление“
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 04/07/2017 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   791490   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         13.06.2017 13.06.2017
2   791492   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         13.06.2017 13.06.2017
3   805945   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         19.09.2017 19.09.2017