Информация за преписката

Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Номер: 00085-2017-0020
Адрес на профила на купувача: http://www.vma.bg/bg/profile-na-kupuvacha/
Процедура: Открита процедура
Описание: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на лапароскопска техника
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19/07/2017 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   791328   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         13.06.2017 14.06.2017
2   791330   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     13.06.2017 14.06.2017
3   807508   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     29.09.2017 02.10.2017
4   816374   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         23.11.2017 23.11.2017