Информация за преписката

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Св. Пантелеймон" ЕООД - Пловдив
Номер: 01020-2017-0002
Адрес на профила на купувача: http://www.mbal2pv.com/publics
Процедура: Публично състезание
Описание: Предметът на обществената поръчка е: "Доставка и монтаж на нова рентгенова тръба за компютърен томограф Siemens Somatom Emotion 16", който влкючва: Доставка на нова рентгенова тръба; Демонтаж на старата дефектирала тръба и транспортирането й за рециклиране, обезвреждане или друго действие, за сметка на участника, определен за изпълнител; Монтаж на новата рентгенова тръба; Настройка, калибриране и въвеждане в експлоатация на компютърния томограф; Гаранционно поддържане на новата рентгенова тръба за срока на договора (евентуална подмяна при проява на дефект).
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 03/07/2017 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   791173   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         12.06.2017 г.  12.06.2017 г. 
2   791174   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         12.06.2017 г.  12.06.2017 г. 
3   819900   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         14.12.2017 г.  15.12.2017 г.