Информация за преписката

Възложител: Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" /ИА "ГИТ"/
Номер: 00516-2017-0005
Адрес на профила на купувача: http://gli.government.bg/page.php?c=110
Процедура: Открита процедура
Описание: Чрез Процедура за активизиране на КУТ/ГУТ в предприятията да се повиши капацитета на ИА ГИТ за ефективно и ефикасно осъществяване на нейните функции.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30/05/2017 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   784268   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         24.04.2017 27.04.2017
2   784269   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     24.04.2017 27.04.2017
3   812625   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     01.11.2017 03.11.2017
4   878539   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         15.11.2018 15.11.2018