Информация за преписката

Възложител: Национален център за информация и документация /НАЦИД/
Номер: 00345-2017-0001
Адрес на профила на купувача: http://nacid.bg/bg/procurement/
Процедура: Открита процедура
Описание: Предметът на настоящата обществена поръчка е “Надграждане на Регистъра за научната дейност в Република България с включване на нови модули и разширяване на функционалности на съществуващите“.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 05/05/2017 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   779830   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         28.03.2017 31.03.2017
2   779835   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     28.03.2017 31.03.2017
3   799841   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     09.08.2017 10.08.2017
4   814718   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         13.11.2017 13.11.2017