Информация за преписката

Възложител: Община Габрово
Номер: 00038-2017-0017
Адрес на профила на купувача: http://op.gabrovo.bg/profil-na-kupuvacha/otkriti-protzeduri/362-
Процедура: Открита процедура
Описание: Предметът на настоящата поръчка е ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ХРАНА ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: Обособена позиция №1: Ежедневно приготвяне на храна за Домашен социален патронаж, гр. Габрово Обособена позиция №2: Ежедневно приготвяне и доставка на храна в Дом за възрастни хора с физически увреждания, кв. Маркотея, гр. Габрово” Обособена позиция №3: Ежедневно приготвяне и доставка на храна за „Центрове за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания ”, „Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи“ и „Дневен център за деца с увреждания“ – гр. Габрово Обхватът на дейностите по обособените позиции е подробно описан в Техническите спецификации за всяка обособена позиция.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18/04/2017 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   776153   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         13.03.2017 16.03.2017
2   776155   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     13.03.2017 16.03.2017
3   791397   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     13.06.2017 15.06.2017
4   793535   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     28.06.2017 30.06.2017
5   798656   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     01.08.2017 03.08.2017
6   885470   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.12.2018 27.12.2018
7   932162   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         09.09.2019 09.09.2019