Информация за преписката

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово
Номер: 00748-2017-0004
Адрес на профила на купувача: http://zop.mbalgabrovo.com
Процедура: Публично състезание
Описание: „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на фабрично нова медицинска апаратура за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД гр. Габрово, включваща 2 /две/ самостоятелно обособени позиции“подробно описани в ГЛАВА ?? ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ. Обособена позиция 1 Апарати за хемодиализа – 10 броя Обособена позиция 2 Апарати за очно отделение 2.1. Авторефрактометър с кератометър – 1 брой 2.2. Ехограф А-Scan - 1 брой
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 01/03/2017 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   771286   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         08.02.2017 08.02.2017
2   771287   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         08.02.2017 08.02.2017
3   786216   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         09.05.2017 09.05.2017
4   791721   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         15.06.2017 15.06.2017
5   916956   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         17.06.2019 17.06.2019