Информация за преписката

Възложител: Община Етрополе
Номер: 00099-2016-0009
Адрес на профила на купувача: http://etropolebg.com/etropole/index.php/profil-na-kopuvacha
Процедура: Публично състезание
Описание: Настоящата обществена поръчка следва да се изпълнява съгласно предоставеното от възложителя „Задание и опорен план за разработване на Общ устройствен план на Община Етрополе” - неразделна част от документацията за участие, както и в съответствие с изискванията на действащото европейско и национално законодателство и посочените условия в документацията и в проекта на договор. Дейността следва да бъде осъществена на два етапа: - Първи етап: Изработване на Предварителен проект за общ устройствен план на общината (ОУПО); - Втори етап: Изработване на окончателен общ устройствен план на общината (ОУПО). Конкретните изисквания към изпълнението са разписани в Техническата спецификация по поръчката.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 04/01/2017 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   762302   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         13.12.2016 13.12.2016
2   762303   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         13.12.2016 13.12.2016
3   843249   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         20.04.2018 20.04.2018