Деловодна информация
00099
10 13/12/2016 (дд/мм/гггг)
не
00099-2016-0009 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Етрополе 000776259
пл. Девети септември № 1
Етрополе BG412 2180 България
инж. Стефан Борисов +359 0884331-590
obstina@etropolebg.com +359 072065011

Интернет адрес/и

http://etropolebg.com/etropole/

http://etropolebg.com/etropole/index.php/profil-na-kopuvacha


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://etropolebg.com/etropole/index.php/profil-na-kopuvacha
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Услуга по разработване на общ устройствен план на община (ОУПО) Етрополе.
71410000      
Услуги

Настоящата обществена поръчка следва да се изпълнява съгласно предоставеното от възложителя „Задание и опорен план за разработване на Общ устройствен план на Община Етрополе” - неразделна част от документацията за участие, както и в съответствие с изискванията на действащото европейско и национално законодателство и посочените условия в документацията и в проекта на договор.
Дейността следва да бъде осъществена на два етапа:
- Първи етап: Изработване на Предварителен проект за общ устройствен план на общината (ОУПО);
- Втори етап: Изработване на окончателен общ устройствен план на общината (ОУПО).
Конкретните изисквания към изпълнението са разписани в Техническата спецификация по поръчката.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
118875      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71410000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

Община Етрополе

Настоящата обществена поръчка следва да се изпълнява съгласно предоставеното от възложителя „Задание и опорен план за разработване на Общ устройствен план на Община Етрополе” - неразделна част от документацията за участие, както и в съответствие с изискванията на действащото европейско и национално законодателство и посочените условия в документацията за обществена поръчка и в проекта на договор.
Дейността следва да бъде осъществена на два етапа:
- Първи етап: Изработване на Предварителен проект за общ устройствен план на общината (ОУПО);
- Втори етап: Изработване на окончателен общ устройствен план на общината (ОУПО).
Конкретните изисквания към изпълнението са разписани в Техническата спецификация по поръчката.
Критериите по-долу
 
ДА Оценка по качествени показатели (ТО)    70
Цена
30
II.2.6) Прогнозна стойност
118875.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 30/09/2018 (дд/мм/гггг)

да


Съгласно предвиденото в проекта на договор и по реда на чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Във връзка с предвидената оценка на качествени показатели, съгласно т. II.2.5.:
Оценката на качествените показатели (ТО) се осъществява по формула ТО = К1 + К2, където:
К1 – Качество на изпълнение на дейностите по поръчката (с макс. стойност 50 точки);
К2 – Управление на риска, във връзка с изпълнението на поръчката (с макс. стойност 10 точки)
ТО = мин. 1 т. и макс. 60т.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Неприложимо
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Неприложимо

Неприложимо
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Изискуемите доказателства по отношение на критериите за подбор по настоящата процедура включват:
1. Списък на услугите – които са идентични или сходни с предмета на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга. Списъкът следва да съдържа цялата необходима информация за проверка на посочените минимални изисквания.
2. Списък на ръководни лица и персонал, който ще изпълнява поръчката, в който е посочена тяхната професионална компетентност - за проверка на посочените минимални изисквания.
Копие на сертификат (заверено с текст „Вярно с оригинала”, подпис и печат на представляващо участника лице) за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентна на нея, като тя трябва да бъде с обхват - сходен с предмета на поръчката (съгласно даденото определение за сходен обхват).


1. Участникът, самостоятелно или като участник в обединение, трябва да е изпълнил минимум една дейност (услуга) с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката – за последните три години от датата на подаване на офертата.
За такива дейности (т.е. услуги с предмет и обем еднакъв или сходен с предмета на поръчката) ще се считат: разработването на концепция и/или схема за пространствено развитие и/или общ устройствен план и/или цялостен ПУП - ПРЗ (план за регулация и застрояване на населено място), и/или териториални проучвания и анализи, свързани с устройственото планиране и/или интегриран план за градско възстановяване и развитие и/или изготвяне на планови задания за разработване на ОУП.
За да се приеме, че е спазено изискването участникът да е изпълнил услуга с обем – еднакъв или сходен с предмета на поръчката – в случай, че той е изпълнявал съответната дейност като част от обединение, то той трябва да е изпълнил не по-малко от 30% от дейността (респективно – участието му в обединението да е било мин. 30%).
2. Участникът трябва да разполага с необходимите ръководни лица и персонал с определена професионална компетентност, както следва:
2.1. Ръководител на екип - Висше образование, с образователно-квалификационна степен "магистър", специалност "Архитектура", „Урбанизъм“ или еквивалентна; Пълна проектантска правоспособност (ППП); Специфичен професионален опит по специалността – не по-малко от 5 години и опит (участие в минимум 1 проект/договор/дейност) в областта на регионалното развитие или устройственото планиране или еквивалентно; 2.2. Ключов експерт № 1 – „Архитект“ - висше образование, с образователно-квалификационна степен "магистър", специалност "Архитектура"; Пълна проектантска правоспособност (ППП); Специфичен професионален опит по специалността – не по-малко от 5 години и опит (участие в минимум 1 проект/договор/дейност) в областта на устройственото планиране; 2.3. Ключов експерт № 2 – „Урбанизъм и недвижимо културно наследство“ - висше образование, с образователно-квалификационна степен "магистър", специалност "Архитектура" или „урбанизъм” или еквивалентна? ППП или еквивалент? Да е вписан в публичния регистър по чл. 165 от Закона за културно наследство, да притежава опит (участие в минимум 1 проект/договор/дейност) в областта на устройственото планиране или еквивалентно; 2.4. Ключов експерт № 3 – „Транспортна инфраструкутра“ - висше образование, с образователно-квалификационна степен "магистър", инженер със специалност „Транспортно строителство” или еквивалентна; Пълна проектантска правоспособност (ППП); Специфичен професионален опит по специалността - не по-малко от 3 години; 2.5. Ключов експерт № 4 – „Водоснабдяване и канализация“ - висше образование, с образователно-квалификационна степен "магистър", инженер със специалност „Водоснабдяване и канализация” или еквивалентна; Пълна проектантска правоспособност (ППП); Специфичен професионален опит по специалността - не по-малко от 3 години; 2.6. Ключов експерт № 5 – „Електрически мрежи“ - висше образование, с образователно-квалификационна степен "магистър", инженер със специалност „Електроинженерство” или еквивалентна; Пълна проектантска правоспособност (ППП); Специфичен професионален опит по специалността - не по-малко от 3 години; 2.7. Ключов експерт № 6 - експерт „Географски информационни системи“ - висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър”, специалност „Геодезия”, „География”, „Картография”; „ГИС” или еквивалентна; практически опит в областта на географските информационни системи – минимум 3 години; 2.8. Ключов експерт № 7 – експерт „Социално-икономически и демографски анализи и прогнози“ - висше образование, специалност „Икономика”, „Социално-икономическа география”, „Демография“, „Социология“ или еквивалентна; практически опит в изготвянето на социално-икономически анализи за целите на планирането и управлението на територията – не по-малко от 3 години;
Продължава в раздел VI.3.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Участниците трябва да се съобразят с изискванията за изпълнение, посочени от Възложителя в Документацията за обществената поръчка.
Общият срок за изпълнение, предвиден в тази точка (до 30.09.2018 г.), може да бъде удължен, но не повече от срока определен от подписаното между общината и МРРБ споразумение (№ РД-02-30-83/03.05.2016 г.), в случай че изпълнителят е спазил своите срокове за изпълнение на първи и/или респективно втори етап, но крайният резултат не е постигнат, поради забавяне при провеждане на съгласувателни процедури във връзка с ОУПО.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

04/01/2017 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 4

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

05/01/2017 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Общинска администрация, заседателна зала № 312

Отварянето на офертите е при условията на чл. 54 от ППЗОП. То е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Продължава от раздел III.1.3. - изисквано минимално ниво:
2.9. Ключов Експерт № 8 – експерт „Екология“ - изпълнява и функциите на Ръководител на екипа за изготвяне на екологична оценка и оценка на съвместимост - висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър", специалност „Екология”, „Ландшафтознание“, „Опазване на околната среда“, „Физическа география“ или еквивалентна, с минимум 3 години професионален опит и опит в изготвянето на анализи за състоянието, проблемите и перспективите по отношение на: опазване на води, въздух, почви и защита от шум и/или, повишаване качествата на градската среда и/или, управление на зелени системи и/или, предотвратяване и отстраняване на екологични щети и/или, управление на отпадъците и/или ЕО и/или ОВОС. 2.10. Ключов Експерт №9 – експерт „Биоразнообразие” - изпълнява и функциите на член на екипа за изготвяне на екологична оценка и оценка на съвместимост - висше образование в направления „биологически науки“ или „науки за земята“, с минимум 3 години професионален опит и опит в изготвянето на анализи за състоянието, проблемите и перспективите по отношение на: опазване на води, въздух, почви и защита от шум и/или, повишаване качествата на градската среда и/или, управление на зелени системи и/или, предотвратяване и отстраняване на екологични щети и/или, управление на отпадъците и/или ЕО и/или ОВОС.
В случай, че експерт по т. 2. е чуждестранно лице, следва да се представи еквивалентен документ, издаден от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране при условията и по реда на Закона за признаване на професионални квалификации;
Не се допуска предложено от участника лице да съвместява две или повече позиции от изброените в т. 2. - в неговия екип.
3. Участникът следва да е сертифициран по система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентна на нея, като тя трябва да бъде с обхват - сходен с предмета на поръчката.
За сходен с предмета на поръчката ще се счита следният обхват: устройствено планиране и/или регионално планиране и/или градоустройство и/или териториално устройство и/или архитектура.
(Не се изисква в обхвата на сертификата да попадат дейности, свързани с извършване на екологични оценки и/или оценки за съвместимост. Ако е предвидено, че такива дейности ще бъдат осъществявани от член на обединение, съгласно посоченото в документа за създаване на обединението, то спрямо съответния член не съществува задължение да представи такъв сертификат.)

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

На обжалване подлежат актове, действия и бездействия на Възложителя, съгласно чл. 196 от ЗОП.
Сроковете за подаване на жалби са съгласно чл. 196, ал. 1, т. 4, т. 7 и ал. 2 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 13/12/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва