Информация за преписката

Възложител: Изпълнителна агенция по околна среда /ИАОС/
Номер: 00740-2016-0020
Адрес на профила на купувача: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-2016/9_OTP
Процедура: Открита процедура
Описание: Предметът на обществената поръчка включва доставка на апаратура за лабораториите на ИАОС, провеждащи изпитвания на водни проби от р.Дунав и притоците й по пет обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка на 1 (един) брой живачен анализатор за Централната лаборатория на ИАОС”; Обособена позиция № 2 „Доставка на 10 (десет) броя системи за ултрачиста вода за нуждите на: Централната лаборатория на ИАОС – 3 (три) броя (предназначени за отдели ЛИМА и ЛКВд), по 1 (един) брой за: РЛ Враца, РЛ Монтана, РЛ Велико Търново, РЛ Русе, РЛ Шумен и 2 (два) броя - за РЛ Плевен”; Обособена позиция № 3 „Доставка на 1 (един) брой стационарен рН/ION метър, предназначен за РЛ Велико Търново“; Обособена позиция № 4 „Доставка на 6 (шест) броя стационарен OXI-метър, необходими за работата на експертите в РЛ Враца, РЛ Монтана, РЛ В. Търново, РЛ Русе, РЛ Шумен и РЛ Плевен”; Обособена позиция № 5 „Доставка на 1 (един) брой стационарен кондуктометър, предназначен за изпитванията, провеждани в РЛ В.Търново"
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16/12/2016 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   757134   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         09.11.2016 11.11.2016
2   757135   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     09.11.2016 11.11.2016
3   788543   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     23.05.2017 25.05.2017