Информация за преписката

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово
Номер: 00748-2016-0016
Адрес на профила на купувача: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/171/
Процедура: Публично състезание
Описание: Процедурата се провежда с цел избор на доставчик на нетна електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за два обекта на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД, находящи се на адрес: гр. Габрово, ул. „Д-р Илиев Детския“ №1 и гр. Габрово, ул. „Брянска“ №1 – БМЦ. Общо потребление за двата обекта за 12 месеца е 1434,262 МWh. Участникът следва да осигури ва Възложителя услуга по прогнозиране на потребление и отговорност по балансиране. Възложителят няма да заплаща такса за участие в балансиращата група.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20/10/2016 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   750759   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         28.09.2016 28.09.2016
2   750762   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         28.09.2016 28.09.2016
3   766211   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         10.01.2017 10.01.2017
4   828138   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         02.02.2018 02.02.2018