Деловодна информация
00748
2884 28/09/2016 (дд/мм/гггг)
не
00748-2016-0016 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Тота Венкова АД 107507217
ул. Д-р Илиев Детския №1
Габрово BG322 5300 България
Милена Йорданова - Икономиск обществени поръчки Ръководител звено +359 66800253
targovembalgabrovo@gmail.com +359 66804424

Интернет адрес/и

http://zop.mbalgabrovo.com/auction

http://zop.mbalgabrovo.com/auction/171/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://zop.mbalgabrovo.com/auction/171/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Избор на доставчик на нетна електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси ”
09310000      
Доставки

Процедурата се провежда с цел избор на доставчик на нетна електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за два обекта на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД, находящи се на адрес: гр. Габрово, ул. „Д-р Илиев Детския“ №1 и гр. Габрово, ул. „Брянска“ №1 – БМЦ. Общо потребление за двата обекта за 12 месеца е 1434,262 МWh.
Участникът следва да осигури ва Възложителя услуга по прогнозиране на потребление и отговорност по балансиране. Възложителят няма да заплаща такса за участие в балансиращата група.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
114856.34      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
09310000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG322

Два обекта на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД, находящи се на адрес: гр. Габрово, ул. „Д-р Илиев Детския“ №1 и гр. Габрово, ул. „Брянска“ №1 – БМЦ

Процедурата се провежда с цел избор на доставчик на нетна електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за два обекта на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД, находящи се на адрес: гр. Габрово, ул. „Д-р Илиев Детския“ №1 и гр. Габрово, ул. „Брянска“ №1 – БМЦ. Общо потребление за двата обекта за 12 месеца е 1434,262 МWh.
Участникът следва да осигури ва Възложителя услуга по прогнозиране на потребление и отговорност по балансиране. Възложителят няма да заплаща такса за участие в балансиращата група.
Обект 1 - ул. „Д-р Илиев Детския“ №1 Общо прогнозно потребление за 12 м.-1388,975 MWh
Обект 2 - ул. „Брянска“ №1 Общо прогнозно потребление за 12 м. - 45,287 MWh
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
114856.34      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


Ако към датата на изтичане срока на договора, възложителят е открил нова процедура със същия предмет, срокът на договора се удължава до сключване на нов договор в резултат на провеждането на тази процедура. В резултат на това се очаква да бъдат възлагани допълнителни доставки на ваучери за още около 4 месеца на прогнозна стойност 40 000 лв. без ДДС.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

не се изисква

не се изисква
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. За последните три години от датата на подаване на офертата да са изпълнили поне две дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката, за каквито ще се приемат договори за доставки и продажба на ел. енергия.
2 Участникът следва да има валидна лицензия, издадена от КЕВР, за „Търговия с електрическа енергия“ съгласно чл. 39 от Закона за енергетиката.
3. Участникът следва да има валидна лицензия, издадена от КЕВР,за „Координатор на балансираща група“ или Решение на КЕВР за допълване на съществуващата лицензия по чл. 39 от Закона за енергетиката с правата и задълженията, свързани с дейността „координатор на стандартна балансираща група“;
4. Участникът трябва да има внедрена система за контрол на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент, с предметен обхват сходен с предмета на поръчката


1. Доказателства за изпълнените договорите – сходни или еднакви с предмета на поръчката, посочени в ЕЕДОП - удостоверения за добро изпълнение, произтичащи от възложителя на изпълнените доставки, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема или посочване на публичен регистър, от който може да се получи същата информация.
2. Копие на валидна лицензия издадена от КЕВР за „търговия с електрическа енергия“ съгласно Закона за енергетиката
3. Копие на валидни лицензи издаден от КЕВР за „координатор на балансираща група“ или Решение на КЕВР за допълване на съществуващата лицензия по чл. 39 от Закона за енергетиката с правата и задълженията, свързани с дейността „координатор на стандартна балансираща група“;
4. Копие на сертификат, издаден от акредитирани лица за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на предлаганата стока със съответнят стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен издаден на името на участника.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Участникът следва да осигури ва Възложителя услуга по прогнозиране на потребление и отговорност по балансиране. Възложителят няма да заплаща такса за участие в балансиращата група.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

20/10/2016 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

21/10/2016 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Заседателната зала на МБАЛ Д-р Тота Венкова АД

Отварянето на офертите ще се проведе публично на указаното място и време от комисия, назначена от възложителя, при спазване на ред, определен в ЗОП и ППЗОП
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

да


по същото време през следващата година

VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Не може да участва в провежданата обществена поръчка участник при който са налице обстоятелствата по чл. 54, ал.1, чл.55, ал.1, т.1, от ЗОП, както и обстоятелствата, описани в покана водещи до отстраняване на офертата.
Основанията по чл.54, ал.1 т.1, 2 и 7 и чл.55 ал.1 от ЗОП се отнасят за лицата, които представляват участника или кандидата, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които правомощия да упражняват контрол при вземането на решиния от тези органи.
2. Освен в посочените в т. 1. хипотези, Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от следните обстоятелства:
2.1. в офертата не е представен някой от необходимите документи по чл. 39 от ППЗОП;
2.2. който е представил оферта, която не отговарят на предварително обявените условия на Възложителя;
2.3. който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 47 от ППЗОП

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1 т. 1 от ЗОП - в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 28/09/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва