Информация за преписката

Възложител: Община Септември
Номер: 00652-2016-0013
Адрес на профила на купувача: http://profil.septemvri.org/index.php/obshtestveni-porachki/8-obshtestveni-porachki/76-96-00-17-16
Процедура: Публично състезание
Описание: Избор на изпълнител за озеленяване и поддържане на паркове, градини и други зелени площи на територията на община Септември и доставка на посадъчен материал.При обявяване на настоящата обществена поръчка възложителят има информация за одобрените от Общински съвет Септември средства за озеленяване и поддържане на паркове, градини и други зелени площи на територията на община Септември и доставка на посадъчен материал. За това поставя изискване участниците да предложат цена за всяка една от предвидените дейности при изпълнение на обществената поръчка. Възлагането в срока на договора ще се осъществява с писмено уведомление от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или оправомощено от него длъжностно лице до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по факс или електронен адрес. Уведомлението ще съдържа информация за видовете дейности, които следва да бъдат изпълнени, мястото, на което следва да бъдат изпълнени, размери (където е приложимо), брой, цвят (където е приложимо).
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 09/09/2016 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   745621   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         19.08.2016 19.08.2016
2   745625   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         19.08.2016 19.08.2016
3   757238   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         10.11.2016 10.11.2016