Информация за преписката

Възложител: Национален център за информация и документация /НАЦИД/
Номер: 00345-2016-0001
Адрес на профила на купувача: http://mail.nacid.bg/newdesign/bg/index.php?id=10
Процедура: Публично състезание
Описание: Предметът на настоящата обществена поръчка е „Създаване на информационен портал „Национална педагогическа мрежа”
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29/07/2016 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   739382   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         06.07.2016 06.07.2016
2   739388   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         06.07.2016 06.07.2016
3   748140   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         09.09.2016 09.09.2016