Информация за преписката

Възложител: Висше военноморско училище /ВВМУ/ "Н. Й. Вапцаров" - Варна
Номер: 00909-2016-0005
Адрес на профила на купувача: http://pp.naval-acad.bg/?page_id=1064
Процедура: Открита процедура
Описание: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 – Следва да се извърши изграждане на полигон за практическо обучение по борба с корабни пожари, посочени в - Техническо задание, с рег. № 960/14.03.2016г., неразделна част от настоящата документация; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 - Следва да се извърши „Захранване на отоплителна инсталация на Планетариум във ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“ чрез нови топлопроводи от котелно помещение на учебен корпус Запад“, съгласно Техническо задание, с рег. № 1062/22.03.2016г., неразделна част от настоящата документация; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 - Следва да се извършат „Строително – монтажни работи на обект №1315 - “ Реконструкция на площадков водопровод за питейно – битови и противопожарни нужди в района на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” – войскови район №1315, посочени в - Техническо задание, с рег. № 1280/11.04.2016г., неразделна част от настоящата документация; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4 - Следва да се извършат „Строително – монтажни работи на обект №1315 войскови район на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров”, съгласно Техническо задание, с рег. № 1281/11.04.2016г., неразделна част от настоящата документация; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5 - Следва да се извърши строителен надзор и инвеститорски контрол на строителните обекти по обособените позиции, посочени в - Техническо задание, с рег. № 1279/11 .04.2016г., неразделна част от настоящата документация;
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26/05/2016 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   728534   Обявление за обществена поръчка         13.04.2016 13.04.2016
2   728554   Решение         13.04.2016 13.04.2016
3   748388   Информация за сключен договор         10.09.2016 10.09.2016
4   748508   Решение         12.09.2016 12.09.2016
5   770819   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         03.02.2017 03.02.2017
6   795478   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         11.07.2017 11.07.2017
7   821083   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         21.12.2017 21.12.2017
8   821088   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         21.12.2017 21.12.2017