Версия за печат

00909-2016-0005

BG-Варна: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

ВВМУ Н.Й.Вапцаров, ул. Васил Друмев №73, За: Радко Радев, Република България 9026, Варна, Тел.: 052 552226, Факс: 052 303163

Място/места за контакт: ВВМУ

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://pp.naval-acad.bg/?page_id=1064.

Адрес на профила на купувача: http://pp.naval-acad.bg/?page_id=1064.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Отбрана
Образование

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

“Строително - ремонтни и монтажни дейности по обособени позиции” , както следва: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 „Изграждане на полигон за практическо обучение по борба с корабни пожари“ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 „Захранване на отоплителна инсталация на Планетариум във ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“ чрез нови топлопроводи от котелно помещение на учебен корпус Запад“ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 Строително – монтажни работи на обект №1315 - “ Реконструкция на площадков водопровод за питейно – битови и противопожарни нужди в района на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” – войскови район №1315 ” - гр. Варна ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4 Строително-монтажни работи на обект №1315- войскови район на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“ – гр.Варна ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5 „Строителен надзор и инвеститорски контрол на строителните обекти по обособените позиции“

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: ВВМУ "Н.Й.Вапцаров" гр.Варна, ул."Васил Друмев"№73
Код NUTS: BG331
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 – Следва да се извърши изграждане на полигон за практическо обучение по борба с корабни пожари, посочени в - Техническо задание, с рег. № 960/14.03.2016г., неразделна част от настоящата документация; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 - Следва да се извърши „Захранване на отоплителна инсталация на Планетариум във ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“ чрез нови топлопроводи от котелно помещение на учебен корпус Запад“, съгласно Техническо задание, с рег. № 1062/22.03.2016г., неразделна част от настоящата документация; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 - Следва да се извършат „Строително – монтажни работи на обект №1315 - “ Реконструкция на площадков водопровод за питейно – битови и противопожарни нужди в района на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” – войскови район №1315, посочени в - Техническо задание, с рег. № 1280/11.04.2016г., неразделна част от настоящата документация; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4 - Следва да се извършат „Строително – монтажни работи на обект №1315 войскови район на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров”, съгласно Техническо задание, с рег. № 1281/11.04.2016г., неразделна част от настоящата документация; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5 - Следва да се извърши строителен надзор и инвеститорски контрол на строителните обекти по обособените позиции, посочени в - Техническо задание, с рег. № 1279/11 .04.2016г., неразделна част от настоящата документация;

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

554 166.66 лв.

Прогнозна стойност без ДДС
554166.66 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1.Възложителят НЕ ИЗИСКВА гаранции за участие. 2.Възложителят определя гаранция за изпълнение на договора по всяка обособена позиция поотделно в размер на 3% (три процента) от стойността на договора, които следва да се внесат от спечелилия участник по сметка на Възложителя или да се представи банкова гаранция преди подписването на договора. Внасянето на гаранцията за изпълнение под формата на парична сума се извършва с платежно нареждане Банка: Societe Generale Експресбанк Получател: ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ Адрес: гр. Варна, ул. „Васил Друмев“ № 73 IBAN: BG41 TTBB 9400 3315 0686 41 BIC: TTBBBG22 Ако участникът представя банкова гаранция за изпълнение на договор, то същата трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя. Срокът на валидност на банковата гаранция за изпълнение следва да бъде не по-малко от 30 дни след датата на срока на договора. 3.Изпълнителят внася по сметка на Възложителя гаранционно обезпечение на извършените от него СМР в размер на : - позиция 1 – 7 % от стойността на договора за съответната позиция; - позиция 2 – 5 % от стойността на договора за съответната позиция; - позиция 3 – 5 % от стойността на договора за съответната позиция ; - позиция 4 – 5 % от стойността на договора за съответната позиция;

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането за изпълнение на поръчката ще се осъществява от Бюджета на ВВМУ“Н.Й.Вапцаров“ за съответната календарна година.

ІІІ.1.4) Други особени условия

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ НЯМА ДА ЗАПЛАЩА ПО-ВИСОКИ ОТ ПОСОЧЕНИТЕ СТОЙНОСТИ В ЧЛ.6. ОТ ДОКУМЕНТАЦИЯТА ПРИ НАДХВЪРЛЯНЕ НА ПОСОЧЕНИТЕ СУМИ, КАНДИДАТЪТ СЕ ОТСТРАНЯВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.69, АЛ.1, Т.3 ОТ ЗОП КАТО ОФЕРТА КОЯТО НЕ ОТГОВАРЯ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЕНИТЕ УСЛОВИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Кандидатите предложили по-голям процент непредвидени разходи ще се отстраняват от процедурата на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП като оферта която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.Предложената цена задължително да включва и всички непредвидени разходи, свързани с изпълнението на поръчката, които се посочват в ценовата оферта. Непредвидените допълнително възникнали работи НЕ могат да превишават 5% върху стойността на заложените СМР в офертата на кандидата за обекта. Общата цена включваща всички разходи по изпълнение на поръчката включително непредвидените да не надхвърлят максималния праг по чл.6 от документация.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника. 2. Представяне на участника, съгласно чл. 56, ал.1, т. 1 от ЗОП – попълнен и подписан образец, с посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата, придружен от попълнен и подписан образец на Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП. 3. Доказателства за техническите възможности и/или квалификацията на участника по чл. 51 от ЗОП: 3.1. Списък на СМР, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочени стойности, дати и получатели, придружен с доказателство за извършените СМР, под формата на удостоверение, издадено от получателя на СМР или от компетентен орган, или посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за извършените СМР; Минимално изискване: Участниците следва да са извършили минимум едно СМР, еднакво или сходно с предмета на настоящата поръчка, изпълнена през последните три години до датата на подаване на офертата на участника. 4. Декларация във връзка с чл.58 от ЗОП - попълнен и подписан образец. 5. Декларация относно обстоятелства по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП - попълнен и подписан образец, за всяка обособена позиция поотделно. 6. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – попълнен и подписан образец /при приложимост/. 7. Декларация от подизпълнители за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 (без б. „е“), т.2, т.3 и т.4 и ал. 5, т.1 и т. 2 от ЗОП – попълнен и подписан образец /при приложимост/. 8. Декларация по чл. 55, ал.7 и чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП – попълнен и подписан образец. 9. Декларация за приемане условията на проекто-договора – попълнен и подписан образец, за всяка обособена позиция поотделно. ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ СА ПОДРОБНО ОПИСАНИ В РАЗДЕЛ ІV НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: не
Минимални изисквания: не
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Списък на поръчките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочени стойности, дати и получатели, придружен с доказателство за извършеното, под формата на удостоверение, издадено от получателя от компетентен орган, или посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за СМР;
Минимални изисквания: Участниците следва да са извършили минимум една поръчка, еднаква или сходна с предмета на настоящата поръчка, изпълнена през последните три години до датата на подаване на офертата на участника. * В случай, че участник подава оферта за повече от една обособена позиция, същият следва да е извършил минимум една поръчка сходна или еднаква с предмета на обществената поръчка.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
26.05.2016 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 10 BGN
Условия и начин на плащане

Стойността на документацията за участие се превежда с платежно нареждане по Банка: Societe Generale Експресбанк Получател: ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ Адрес: гр. Варна, ул. „Васил Друмев“ № 73 IBAN: BG41 TTBB 9400 3315 0686 41 BIC: TTBBBG22IBAN Закупуването на документация за участие не е задължително условие за участие в настоящата процедура.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
26.05.2016 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

150

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 27.05.2016 г.  Час: 10:00
Място

Административната сграда на ВВМУ»Н.Й.Вапцаров» – гр. Варна, ул. „Васил Друмев” №73

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

съгласно чл. 68 ал.3 от ЗОПРАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

13.04.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция „Изграждане на полигон за практическо обучение по борба с корабни пожари“
1) Кратко описание

Следва да се извърши изграждане на полигон за практическо обучение по борба с корабни пожари, посочени в - Техническо задание, с рег. № 960/14.03.2016г., неразделна част от настоящата документация;

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

312500

Прогнозна стойност, без ДДС
312500 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция „Захранване на отоплителна инсталация на Планетариум във ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“ чрез нови топлопроводи от котелно помещение на учебен корпус Запад“
1) Кратко описание

Следва да се извърши „Захранване на отоплителна инсталация на Планетариум във ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“ чрез нови топлопроводи от котелно помещение на учебен корпус Запад“, съгласно Техническо задание, с рег. № 1062/22.03.2016г., неразделна част от настоящата документация;

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

20 833.33

Прогнозна стойност, без ДДС
20833.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Строително – монтажни работи на обект №1315 - “ Реконструкция на площадков водопровод за питейно – битови и противопожарни нужди в района на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” – войскови район №1315 ” - гр. Варна
1) Кратко описание

Следва да се извършат „Строително – монтажни работи на обект №1315 - “ Реконструкция на площадков водопровод за питейно – битови и противопожарни нужди в района на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” – войскови район №1315, посочени в - Техническо задание, с рег. № 1280/11.04.2016г., неразделна част от настоящата документация;

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

191 666.67

Прогнозна стойност, без ДДС
191666.67 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Строително-монтажни работи на обект №1315- войскови район на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“ – гр.Варна
1) Кратко описание

- Следва да се извършат „Строително – монтажни работи на обект №1315 войскови район на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров”, съгласно Техническо задание, с рег. № 1281/11.04.2016г., неразделна част от настоящата документация;

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

20 833.33

Прогнозна стойност, без ДДС
20833.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция „Строителен надзор и инвеститорски контрол на строителните обекти по обособените позиции“
1) Кратко описание

Следва да се извърши строителен надзор и инвеститорски контрол на строителните обекти по обособените позиции, посочени в - Техническо задание, с рег. № 1279/11 .04.2016г., неразделна част от настоящата документация;

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71520000

Описание:

Строителен надзор

3) Количество или обем

8 333.33 лв.

Прогнозна стойност, без ДДС
8333.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12