Информация за преписката

Възложител: Висше военноморско училище /ВВМУ/ "Н. Й. Вапцаров" - Варна
Номер: 00909-2015-0008
Адрес на профила на купувача: http://pp.naval-acad.bg/
Процедура: Открита процедура
Описание: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване за обособяването на химическа лаборатория. За целите на настоящата обществена поръчка доставката следва да осигури: 1. Анализи на проби от корабни баластни води. С влизане в сила на Международната конвенция за контрол и управление на корабните баластни води и седименти (Ballast Water Management Convention, 2004) се налагат ангажименти по собствен мониторинг и контрол на баластните води на корабите, които подлежат на управление с цел ограничаване на биоинвазията. 2. Допълване на мониторингови данни на Басейнова дирекция „Черноморски район” (БДЧР) съгласно Заповед №182/2013 г. на Министъра на ОСВ и Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-4 от 2012 г. за характеризиране на повърхностните води (Държавен вестник бр.79/23.09.2014 г.), с допълнителна информация за физико – химични показатели в морски води. 3. Извършване на широк спектър от анализи – физикохимични и биологични, както и да се правят замервания на нефтени разливи при възникване на аварийни ситуации; Да могат да се анализират нефтопродукти, тежки метали във води, в корабни бои, баластни води и т.н. 4. Използване на преносимите апарати съвместно от експерти на Басейнова дирекция „Черноморски район” (БДЧР) и ВВМУ.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29/10/2015 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   688567   Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     18.09.2015 18.09.2015
2   688575   Решение         18.09.2015 18.09.2015
3   709063   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     21.01.2016 21.01.2016
4   715613   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         24.02.2016 24.02.2016