Версия за печат

00909-2015-0008

BG-Варна: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 129004492

Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров”, ул. Васил Друмев 73, За: Радко Радев, Република България 9026, Варна, Тел.: 052 552226; 0885 824739, E-mail: info@naval-acad.bg, Naval_acad_legal@abv.bg, Факс: 052 303163

Място/места за контакт: гр. Варна, ул. Васил Друмев 73

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.naval-acad.bg.

Адрес на профила на купувача: http://pp.naval-acad.bg/.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване за обособяването на химическа лаборатория

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Висше военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" гр. Варна, ул. Васил Друмев 73
Код NUTS: BG331
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване за обособяването на химическа лаборатория. За целите на настоящата обществена поръчка доставката следва да осигури: 1. Анализи на проби от корабни баластни води. С влизане в сила на Международната конвенция за контрол и управление на корабните баластни води и седименти (Ballast Water Management Convention, 2004) се налагат ангажименти по собствен мониторинг и контрол на баластните води на корабите, които подлежат на управление с цел ограничаване на биоинвазията. 2. Допълване на мониторингови данни на Басейнова дирекция „Черноморски район” (БДЧР) съгласно Заповед №182/2013 г. на Министъра на ОСВ и Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-4 от 2012 г. за характеризиране на повърхностните води (Държавен вестник бр.79/23.09.2014 г.), с допълнителна информация за физико – химични показатели в морски води. 3. Извършване на широк спектър от анализи – физикохимични и биологични, както и да се правят замервания на нефтени разливи при възникване на аварийни ситуации; Да могат да се анализират нефтопродукти, тежки метали във води, в корабни бои, баластни води и т.н. 4. Използване на преносимите апарати съвместно от експерти на Басейнова дирекция „Черноморски район” (БДЧР) и ВВМУ.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

73112000, 39180000, 39181000, 42122500, 42300000, 42931100, 51430000, 33696500, 33793000, 38000000

Описание:

Научни изследвания в областта на химията и биологията
Мебел за лаборатории
Лабораторни маси
Лабораторни помпи и принадлежности
Промишлени или лабораторни пещи, пещи за изгаряне на отпадъци и фурни
Лабораторни центрофуги и принадлежности към тях
Услуги по инсталиране на лабораторно оборудване
Лабораторни реактиви
Стъклени изделия за лабораторна употреба
Лабораторно, оптично и прецизно оборудване (без стъклени изделия)

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Обхватът на дейността на Изпълнителя е подробно описан в Техническата спецификация и включва доставка на съответното оборудване за обособяването на химическа лаборатория, ведно със следните съпътстващи услуги: 1) Монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация на оборудване за обособяването на химическа лаборатория; 2) Провеждане на обучение на представители oт персонала на Възложителя за работа с доставеното оборудване – тип основно и тип спомагателно; 3) Изпълнение на гаранционни условия след въвеждане в експлоатация на оборудване за обособяването на химическа лаборатория 4) Доставката включва три типа оборудване: 1. основно 2. спомагателно 3. лабораторно обзавеждане ведно с лабораторни консумативи.

Стойност, без да се включва ДДС
250000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Завършване

30.04.2016 г. 

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Условия и размер на гаранцията за участие и начин на плащането й: - гаранцията за участие в процедурата е в размер на 2000 BGN (две хиляда лева). - гаранцията за участие може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. - когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция със срок на валидност 150 (сто и петдесет) дни от датата посочена за краен срок за получаване на офертите. - когато участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път това следва да стане по следната сметка на ( в лева): ВВМУ, гр. Варна, Банка: SG Експресбанк IBAN: ВG41ТТВВ94003315068641, BIC: ТТВВВG22; - при представяне на гаранцията в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва процедурата, за която се представя гаранцията. - в банковата гаранция следва изрично да е посочено, че тя е: • безусловна и неотменима; • в полза на ВВМУ, гр. Варна; • със срок на валидност 150 (сто и петдесет) дни от датата посочена за краен срок за получаване на офертите; • за настоящата обществена поръчка. 2. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка и начин на плащането й: - гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% (три процента) от цената на договора без ДДС; - същата може да се внесе по банков път или да се представи под формата на банкова гаранция; - участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. - участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване. - когато участникът избере да внесе гаранцията за изпълнение по банков път това следва да стане по следната сметка на: ВВМУ, гр. Варна, Банка SG Експресбанк IBAN: ВG41ТТВВ94003315068641, BIC: ТТВВВG22; - когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че е: • безусловна и неотменима; • с възможност да се усвои изцяло или на части; • в полза на ВВМУ, гр. Варна; • със срок на валидност наймалко 30 (тридесет) дни след срока на изпълнение. - при представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията. Възложителят има право да задържи гаранцията за участие до решаване на спора, когато участникът в процедура за възлагане на обществена поръчка обжалва решението, с което се обявяват резултатите от предварителния подбор, или решението за определяне на Изпълнител. Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, когато участникът: - оттегли заявлението си след изтичането на срока за получаване на заявления или оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите; - е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка. Възложителят освобождава гаранциите за участие на: - отстранените участници в срок 5 (пет) работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за предварителен подбор, съответно за определяне на Изпълнител; - класираните на първо и второ място участници - след сключване на договора за обществена поръчка, а на останалите класирани участници - в срок 5 (пет) работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на Изпълнител. При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка гаранциите на всички участници се освобождават в срок 5 (пет) работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

В настоящата обществена поръчка не се предвижда авансово и междинни плащания.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

В случай, че Участникът в процедурата е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице преди датата на подаване на офертата, се представя оригинал или заверено копие на договор за учредяване на обединението/ консорциум, сключен в писмена форма със нотариална заверка на подписите със следното минимално изискуемо съдържание: изрично посочване на предмета на поръчката, за изпълнението на която се сключва договора; всички членове на обединението/консорциума следва да поемат отговорност заедно и поотделно за изпълнението на договора за възлагане на обществена поръчка; всички членове на обединението/консорциума следва да поемат задължение да не прекратяват участието си в обединението /консорциума за целия период на изпълнение на договора. участниците в обединението/консорциума трябва да определят едно лице, което да представлява участниците в обединението/консорциума. Когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението следва да се представи документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. клаузи, от които да е видно какво е разпределението на дейностите между отделните членове на обединението, с ясно и конкретно посочване на всяка дейност и процентния й дял, който всеки от членовете на обединението ще изпълнява в рамките на договора за обществена поръчка. Участникът следва да определи наименованието на обединението/консорциума в договора за учредяването му. Не се допускат никакви промени в състава на обединението/консорциума след подаването на офертата. Когато участник в обществената поръчка е вече създадено обединение, се допуска представянето на допълнително споразумение за участие в настоящата поръчка към договора за създаване на дружество по Закона за задълженията и договорите с изискуемите от Възложителя реквизити. Ако обединението се състои от чуждестранни физически и/ или юридически лица, те представят еквивалентен документ за регистрация от държавата, в която са установени. Договорът за създаването на обединение/консорциум, съответно допълнителното споразумение се прилага към офертата на участника, както и регистрацията на обединението/консорциума (в случай, че обединението/консорциума е регистрирано преди датата на подаване на офертата за настоящата обществена поръчка). Когато не е приложен договор за създаване на обединението/допълнително споразумение или в приложения договор/ допълнително споразумение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, или състава на обединението се е променил след подаването на офертата, участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка. Договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред Възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

При сключване на Договора, избраният изпълнител трябва да представи следните документи: 1. Документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП. Ако е посочен ЕИК, документи за доказването на обстоятелства, вписани в търговския регистър, не се представят. 2. Гаранция за изпълнение на Договора. 3. В случай на обединение копие на удостоверения за регистрация на обединението, посочени в раздел ІІІ.1.3) от настоящото обявление.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, вкл. техни обединения, които отговарят на изискванията, регламентирани от ЗОП и на обявените от Възложителя изисквания в Обявлението за обществената поръчка и документацията за участие. Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта в настоящата обществена поръчка. Едно и също физическо или юридическо лице участник в процедурата може да участва само в едно обединение. Лице, което участва в обединение или е дало съгласието си и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. За участника не следва да са налице обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т.1, букви а), б), в), г) и д), т.2, т.3 и т.4; ал. 2, т.1, т.2а (без по отношение на сигурността на информацията и сигурността на доставките в поръчките по чл.3, ал.2), т.4 и т.5, ал. 5, т.1 и т.2 от ЗОП. Наличието на посочените обстоятелства води до отстраняване на участника от процедурата. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик, съдържащ три отделни запечатани непрозрачни плика, както следва: А) ПЛИК №1 „Документи за подбор”;Б) ПЛИК №2 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката";В) ПЛИК №3„Предлагана цена". Изискуеми документи: А)ПЛИК № 1 „Документи за подбор” съдържащ:1.Списък на документите, и информацията съдържащи се в офертата,подписан от участника;2.Представяне на участник (Образец№1);3.Оферта за участие (Образец №2);4.Нотариално заверено пълномощно на лицето,подписало офертата, в случай че същото няма представителни функции;5.Представяне на участника, което включва:Декларация за регистрация по Закона за търговския регистър (Образец № 5 – ако е приложима)-посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър,БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата;6.При участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият;7.Декларация по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки (Образец № 6)(за отсъствието на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т. 1 (без б.”е), т.2, т.3 и т.4, ал.2, т.1, т.2а, т.4, т.5 и ал.5 ЗОП);8.Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП,както и за липса на обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т.2 от ЗОП(Образец № 7);9.Декларация за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители(Образец № 8);10.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител(Образец № 9)(ако участникът е декларирал, че ще ползва подизпълнители);11.Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки за приемане на условията в проекта на договора(Oбразец № 10);12.Документ на внесена гаранция за участие–копие на платежно нареждане за паричен превод или оригинал на банкова гаранция за участие в обществена поръчка; 13.Заверено копие от валиден сертификат по ISO 9001:2008 за внедрена система за управление на качеството в областта на производство и/или доставка на лабораторно оборудване или доказателства за въведени еквивалентни мерки за управление на качеството. 14.Списък-декларация за собствени или наети технически лица(Образец № 12);15.Автобиография(Образец № 13). Б) ПЛИК №2 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката",съдържащ:1.Техническо предложение(Образец №3) и ако е приложимо декларация по чл. 33, ал. 4 ЗОП; В) ПЛИК № 3 „Предлагана цена”,съдържащ:1.Ценова оферта(Образец №4).

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Неприложимо

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Неприложимо

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

За доказване на техническите възможности, участниците представят: 1. Заверено копие от валиден сертификат по ISO 9001:2008 за внедрена система за управление на качеството в областта на производство и/или доставка на лабораторно оборудване или доказателства за въведени еквивалентни мерки за управление на качеството. Сертификатът трябва да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. 2. Декларациясписък на собствените или наети технически лица (Образец № 12) с посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит, придружен с професионална автобиография (Образец № 13).

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Минимално изискване по т.1: Внедрена система за управление на качеството в областта на производство и/или доставка на лабораторно оборудване или доказателства за въведени еквивалентни мерки за управление на качеството. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. Участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. За тези цели трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях. За допустими се считат и всички еквивалентни предложения за доказване на минималните изисквания за участие от потенциалните участници в поръчката, относими към всяко конкретно поставено от възложителя изискване. 2. Минимално изискване по т.2: Участникът следва да разполага с минимум едно техническо лице, отговарящо на следните изисквания по отношение на квалификация и професионален опит с оглед същността на настоящата поръчка, както следва: завършено висше техническо инженерно образование – минимум степен бакалавър; професионален опит в областта на сервизното обслужване на лабораторно оборудване минимум 3(три)години. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. Участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. За тези цели трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях. За допустими се считат и всички еквивалентни предложения за доказване на минималните изисквания за участие от потенциалните участници в поръчката, относими към всяко конкретно поставено от възложителя изискване.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Обща стойност на офертата (П1); тежест: 50
Показател: Гаранционна поддръжка (месеци) (П2); тежест: 40
Показател: Срок на изпълнение на поръчката (календарни дни) (П3); тежест: 10
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
29.10.2015 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
29.10.2015 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

150

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 30.10.2015 г.  Час: 13:30
Място

Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров” гр. Варна ул. Васил Друмев 73

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители (оригинално пълномощно, не е необходима нотариална заверка), както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето, съгласно чл. 68, ал. 3 от ЗОП.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

1. към т.II.3 Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение: Срокът на изпълнение на настоящата обществена поръчка е до 120 (сто и двадесет) дни, считано от датата на сключване на договора, но не по-късно от 30.04.2016г. Срокът за осигуряване на гаранционните условия следва да е общ за оборудване за обособяването на химическа лаборатория и да е минимум 12 (дванадесет) месеца считано от датата на финален приемо-предавателен протокол. 2.Настоящата поръчка се осъществява във връзка с Договор за безвъзмездна финансова помощ Д-33-62/13.07.2015г. "Интегрирана инфромационна система за поддръжка управлението на бреговата зона" финансиран по програма BG02 „Интегрирано управление на морските и вътрешните води”, съфинансирана от Финансовия Механизъм на Европейското Икономическо Пространство 2009-2014г. Програмен оператор: Министерство на околната среда и водите

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 5, т.1 ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

18.09.2015 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ