Информация за преписката

Възложител: Община Етрополе
Номер: 00099-2015-0007
Адрес на профила на купувача: http://
Процедура: Открита процедура
Описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е извършването на услуга във връзка със зимното поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинската пътна мрежа на територията на община Етрополе. Предоставянето на услуга, предмет на обществената поръчка е разпределено в две обособени позиции, както следва: За обособена позиция 1 – „Снегопочистване, опесъчаване и мероприятия срещу заледяване на уличната мрежа в гр. Етрополе, пътищата от общинската пътна мрежа и част от път II-37 Джурово-Етрополе-Златица.” Обща дължина за позицията – 60.487 км (улична мрежа в гр. Етрополе – 40.380 км, пътищата от общинската пътна мрежа – 15.200 км., участък от път II-37 “Джурово – Етрополе – Златица – Панагюрище.....” – 4.907 км) За обособена позиция 2 – „Снегопочистване, опесъчаване и мероприятия срещу заледяване на улици и пътища в населените места в Община Етрополе – с. Лъга, с. Малки Искър, с. Брусен, с. Лопян, с. Ямна, с. Рибарица, с. Бойковец и път с. Голям Извор – м. Оселна.” Общата дължина на улиците и пътищата, предвидени за снегопочистване и опесъчаване по тази самостоятелно обособена позиция е 75.560 км.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 01/10/2015 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   685684   Обявление за обществена поръчка         03.09.2015 03.09.2015
2   685685   Решение         03.09.2015 03.09.2015
3   698244   Информация за сключен договор         19.11.2015 19.11.2015
4   733353   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         13.05.2016 13.05.2016