Информация за преписката

Възложител: Национална спортна академия /НСА/ "Васил Левски"
Номер: 00566-2014-0007
Адрес на профила на купувача: http://
Процедура: Открита процедура
Описание: 1.1. Настоящата поръчка е за Доставка на портативна електромиографска биофийтбек система, наричана за краткост „СИСТЕМИ“ 1.2. Изпълнителят следва да достави системите отговарящи на всички технически параметри, данни и характеристики, заложени в документацията за участие в срок до 30 (тридесет) работни дни след извеждана на договора в деловодството на Национална спортна академия „ Васил Левски“. 1.3. Изпълнителят следва да предостави безплатно гаранционно обслужване на доставените системи минимум 12 (дванадесет) месеца. И други подробно описани в Документацията за участие, която може да бъде прочетена и изтеглена от интернет страницата на Национална спортна академия „Васил Левски”: http://www.nsa.bg/bg/page,1677
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 08/07/2014 15:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   607572   Решение         09.06.2014 09.06.2014
2   607573   Обявление за обществена поръчка         09.06.2014 09.06.2014
3   616696   Информация за сключен договор         25.07.2014 25.07.2014
4   690535   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         05.10.2015 05.10.2015