Информация за преписката

Възложител: Българска народна банка /БНБ/
Номер: 01224-2014-0006
Адрес на профила на купувача: http://www.bnb.bg
Процедура: Открита процедура
Описание: Количествата на такелажни, товаро–разтоварни, транспортни дейности (такелажни работи) и строително-монтажни работи (СМР) за срок от една година от договора, посочени в Приложение № 1 и Приложение № 2 са ориентировъчни, и Възложителят си запазва правото по време на действие на договора при необходимост да завишава или намалява посочените количествата СМР и такелажни работи.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17/04/2014 15:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   594166   Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     24.03.2014 24.03.2014
2   594169   Решение         24.03.2014 24.03.2014
3   620906   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     26.08.2014 26.08.2014
4   871205   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         04.10.2018 04.10.2018