Версия за печат

01224-2014-0006

BG-София: Извършване, независимо с какви средства, на строителство, отговарящо на изискванията, указани от възлагащите органи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/ЕО

Строителство

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000694037

Българска народна банка, пл. "Княз Александър І" № 1, За: Мария Гешева, Р България 1000, София, Тел.: 02 91451438, E-mail: Gesheva.M@bnbank.org, Факс: 02 91451459

Място/места за контакт: пл. "Княз Александър І" № 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.bnb.bg.

Адрес на профила на купувача: www.bnb.bg.

Електронен достъп до информация: www.bnb.bg.

I.2) Вид на възлагащия орган

Друг: Българска народна банка

I.3) Основна дейност

Икономическа и финансова дейност

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

„Избор на изпълнител за извършване на такелажни и строително-монтажни работи, както и свързаните с тях доставки в сградите на БНБ“.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Строителство
Извършване, независимо с какви средства, на строителство, отговарящо на изискванията, указани от възлагащите органи 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Република България
Код NUTS: BG
II.1.3) Информация относно рамковото споразумение
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Поръчката включва: Извършване на такелажни и строително-монтажни работи, както и свързаните с тях доставки на материали и съоръжения на територията на град София и страната. Примерните строително-монтажни, ремонтни и такелажни работи, техните количества за една година, както и стойностите им са посочени в Приложение А-1 и Приложение А-2. Избраният изпълнител се задължава да извърши конкретни такелажни работи и/или СМР по предмета на договора чрез писмена заявка, в която се посочват количеството, срока и мястото на изпълнение.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000, 45200000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
0 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Критерий: Предложена обща цена, образувана от оферираните единични цени и зададени примерни количества (Приложение А-1 и Приложение А-2); тежест: 75
Критерий: Ценообразуващи показатели ; тежест: 25
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2014/S 061 - 102446 от 27.03.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


Поръчка №: БНБ-102444 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция:
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

24.07.2013 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

6

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"НЕО ИНЖЕНЕРИНГ" EООД ЕИК: 201090255, ж.к. "Люлин", бл. 774, вх. 1, ет. 3, ап. 12, Р България 1336, София, Тел.: 0898 680244, Факс: 0898 680244

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN без ДДС
Брой месеци: 48
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

26.08.2014 г.