Информация за преписката

Възложител: Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/ Сливен
Номер: 00207-2014-0015
Адрес на профила на купувача: http://
Процедура: Открита процедура
Описание: Следгаранционно сервизно обслужване на 2 броя служебни автомобили на РЗОК-Сливен, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за тях. Следгаранционното сервизно обслужване на автомобила трябва да включва периодична проверка на: - ходова част, спирачна система и кормилна уредба; - съединител, диференциал и скоростна кутия; - електроинсталация без радиоапарати; - двигателя; - климатична уредба. При необходимост извършване на ремонт, в това число доставка и влагане на резервни части, консумативи и принадлежности. Проверката (диагностиката) на двигателя се извършва веднъж на всеки 12 месеца. Проверката (диагностиката) на ходовата част, спирачната система и кормилната уредба, съединител и скоростна кутия и електроинсталацията без радиоапарати се извършва веднъж на всеки 6 месеца. При възникнала необходимост да се извършва ремонт на повредените системи, като осигури доставката и монтажа на нови, неупотребявани и оригинални резервни части. Изпълнителят извършва еднократен първоначален преглед на състоянието на автомобила. Изпълнителят документира необходимостта от конкретни ремонтни дейности с констативен протокол. Когато в хода на изпълнение на една поръчка възникне необходимост от извършване на допълнителен обем работи, неупоменати в поръчката, Изпълнителят изготвя писмена сервизна препоръка и я предоставя на Възложителя. Изпълнителят извършва безплатна смяна на автомобилни гуми, смяна на масла, филтри, антифриз и др. консумативи при закупуването им от Изпълнителя. Заплащането на всички дейности извън дейностите, описани в ценовото предложение на Изпълнителя, се доказват с фактури и подробни количествено-стойностни сметки. В случай на некачествен ремонт, извършен от Изпълнителя, същият се отстранява за сметка на Изпълнителя.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 07/04/2014 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   589704   Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     04.03.2014 04.03.2014
2   589706   Решение         04.03.2014 04.03.2014
3   622399   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     04.09.2014 04.09.2014
4   665599   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         08.05.2015 08.05.2015