Информация за преписката

Възложител: Община Ямбол
Номер: 00339-2013-0024
Адрес на профила на купувача: http://
Процедура: Открита процедура
Описание: С настоящата процедура :“Избор на изпълнител за извършване на одит по Проект „Грижа и подкрепа у дома”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” се цели избор на изпълнител за извършване на одит по проект „Грижа и подкрепа у дома”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Основната цел на дейността е осигуряване на увереност по отношение на: законосъобразността на проведеите обществени поръчки и на извършените разходи; ефективното и ефикасно изпълнение на дейностите по проекта; осчетоводяването на разходите е извършено съгласно специфичните изисквания. Избраният одитор (Изпълнител) ще има задължението да извършва текущ и окончателен одит по време на изпълнение на проекта с цел неговото успешно реализиране. Финансовият одит по проект „Грижа и подкрепа у дома” по Схема „Помощ в дома” BG051РО001-5.1.04, договор за безвъзмездна финансова помощ BG051РО001-5.1.04-0192–С0001, който се реализира с подкрепата на ОП ”Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от ЕСФ на ЕС, следва да бъде непрекъснат процес, който да се изпълнява през цялото времетраене на проекта.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 09/09/2013 16:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   555063   Обявление за обществена поръчка         12.08.2013 13.08.2013
2   555064   Решение         12.08.2013 13.08.2013
3   583892   Информация за сключен договор         04.02.2014 04.02.2014