Информация за преписката

Възложител: Община Крушари, област Добрич
Номер: 00613-2013-0008
Адрес на профила на купувача: http://www.krushari.bg/pagelist.php?idd=166
Процедура: Открита процедура
Описание: „Ремонт на общински пътища и улици на територията на община Крушари през 2013 година”, включваща 2 обособени позиции: • Обособена позиция 1: „Ремонт на улици в с. Крушари” • Обособена позиция 2: „Ремонт на път DОB 3173 /III-293/ Коритен – Абрит - /III-2932/” При изпълнение на поръчката се предвижда изпълнението на следните видове строително-монтажни работи: По обособена позиция 1 и 2 1. Отстравняване на повредите на настилката - мрежовидни пукнатини, дупки, кръпки, ускорено износване, коловози, напречни вълни. - Изкърпване на повредени участъци /дупки/, незначителни слягания и силно износен или напукан износващ пласт чрез машинно фрезоване и запълване с неплътна асфалтобетонова смес. - Единични напречни и надлъжни пукнатини, се ремонтират чрез запълване с битум или битумна паста по начин, зависещ от ширината им. - На участъци със значително пропадане, мрежовидни пукнатини и доказано занижена носимоспособност се извъшват локални ремонти по следната схема: 1) Разкъртване и изхвърляне на цялата настилка. 2) Уплътняване на земното легло. 3) Измерване на CBR на земната основа. Ако не отговаря на IC се изгребва почвата от зона А с дебелина 0,50 м и се изпълнява насип с подходяща почва. 4) Изпълнява се основата от трошенокаменни пластове съгласно конструкцията дадена в обяснителнато записка. 5) Изпълнява се основата от битумизирани асфалтови смеси съгласно конструкцията дадена в обяснителнато записка. 6) Асфалтовите пластове от неплcтна и плътна смес се полагат едновременно с останалата част от пътя. 2. Технологично фрезоване на съществуваща асфалтобетонова настилка, включително: натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му, съгласно изискванията на настоящата техническа спецификация. 3. Почистване на пътната настилка и направа на първи (свързващ ) или втори битумен разлив за връзка , съгласно изискванията на техническата спецификация. 4. Доставка и машинно полагане на изравнителен пласт от неплътен асфалтобетон с различна дебелина и ширина, съгласно изискванията на техническата спецификация. 5. Почистване на отводнителни окопи от негодни почви. Насипване и преснемане на пътни банкети.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19/09/2013 16:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   553862   Решение         05.08.2013 05.08.2013
2   553873   Обявление за обществена поръчка         05.08.2013 05.08.2013
3   555333   Решение         14.08.2013 14.08.2013
4   568553   Информация за сключен договор         06.11.2013 06.11.2013
5   574280   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         11.12.2013 11.12.2013
6   574282   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         11.12.2013 11.12.2013