Версия за печат

00613-2013-0008

BG-с. Крушари:

РЕШЕНИЕ

Номер: РД-08-464 от 14.08.2013 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Крушари, ул. "Девети септември" №3-А, За: Димитрина Желева, Р България 9410, с. Крушари, Тел.: 05771 2024, E-mail: krushari@dobrich.net, Факс: 05771 2136

Място/места за контакт: Димитрина Желева

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.krushari.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.krushari.bg/pagelist.php?idd=432.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

извършване на промяна/техническа редакция


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Строителство
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Ремонт на общински пътища и улици на територията на община Крушари през 2013 година”, включващ 2 обособени позиции: • Обособена позиция 1: „Ремонт на улици в с. Крушари” • Обособена позиция 2: „Ремонт на път DОB 3173 /III-293/ Коритен – Абрит - /III-2932/”

II.3) Кратко описание на поръчката

„Ремонт на общински пътища и улици на територията на община Крушари през 2013 година”, включваща 2 обособени позиции: • Обособена позиция 1: „Ремонт на улици в с. Крушари” • Обособена позиция 2: „Ремонт на път DОB 3173 /III-293/ Коритен – Абрит - /III-2932/” При изпълнение на поръчката се предвижда изпълнението на следните видове строително-монтажни работи: По обособена позиция 1 и 2 1. Отстравняване на повредите на настилката - мрежовидни пукнатини, дупки, кръпки, ускорено износване, коловози, напречни вълни. - Изкърпване на повредени участъци /дупки/, незначителни слягания и силно износен или напукан износващ пласт чрез машинно фрезоване и запълване с неплътна асфалтобетонова смес. - Единични напречни и надлъжни пукнатини, се ремонтират чрез запълване с битум или битумна паста по начин, зависещ от ширината им. - На участъци със значително пропадане, мрежовидни пукнатини и доказано занижена носимоспособност се извъшват локални ремонти по следната схема: 1) Разкъртване и изхвърляне на цялата настилка. 2) Уплътняване на земното легло. 3) Измерване на CBR на земната основа. Ако не отговаря на IC се изгребва почвата от зона А с дебелина 0,50 м и се изпълнява насип с подходяща почва. 4) Изпълнява се основата от трошенокаменни пластове съгласно конструкцията дадена в обяснителнато записка. 5) Изпълнява се основата от битумизирани асфалтови смеси съгласно конструкцията дадена в обяснителнато записка. 6) Асфалтовите пластове от неплcтна и плътна смес се полагат едновременно с останалата част от пътя. 2. Технологично фрезоване на съществуваща асфалтобетонова настилка, включително: натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му, съгласно изискванията на настоящата техническа спецификация. 3. Почистване на пътната настилка и направа на първи (свързващ ) или втори битумен разлив за връзка , съгласно изискванията на техническата спецификация. 4. Доставка и машинно полагане на изравнителен пласт от неплътен асфалтобетон с различна дебелина и ширина, съгласно изискванията на техническата спецификация. 5. Почистване на отводнителни окопи от негодни почви. Насипване и преснемане на пътни банкети.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

45230000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на проводи и на пътища, релсови пътища и самолетни писти

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: РД-08-439 от 05.08.2013 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2013-553873
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 613-2013-8
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

553873

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

05.08.2013 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 3 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

В оригиналното обявление

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване на офертите/заявленията за участие

Вместо:
14/09/2013 16:30
Да се чете:
19/09/2013 16:30
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване на документация за участие

Вместо:
04/09/2013 16:30
Да се чете:
09/09/2013 16:30
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Условия при отваряне на офертите: Дата:

Вместо:
17/09/2013 10:00
Да се чете:
20/09/2013 10:00

VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" №18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

14.08.2013 г. 


Възложител

Трите имена: Добри Стоянов Стефанов
Длъжност: Кмет на Община Крушари