Информация за преписката

Възложител: Община Балчик
Номер: 00479-2012-0014
Адрес на профила на купувача: http://
Процедура: Открита процедура
Описание: Обект на настоящата обществена поръчка е предоставянето на услуги. Предмет на настоящата обществена поръчка е осъществяването на „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект: „Изграждане на трети утаител и дълбоководно заустване на ПСОВ Балчик в Черно море, и разширяване обхвата на канализационната мрежа на град Балчик”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” Пълният обхват на дейностите, дължими от изпълнителя е посочен в Техническите спецификации и проекта на договор – част от документацията за участие в процедурата.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13/09/2012 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   493124   Решение         30.07.2012 30.07.2012
2   493127   Обявление за поръчка (ЕС)     30.07.2012 30.07.2012
3   494797   Решение     09.08.2012 09.08.2012
4   518597   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     16.01.2013 16.01.2013