Информация за преписката

Възложител: Община Балчик
Номер: 00479-2012-0009
Адрес на профила на купувача: http://
Процедура: Открита процедура
Описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е „Изпълнение на мерки за информация и публичност на първи и втори етап на проекти на Община Балчик по Оперативна програма „Околна среда” 2007 – 2013 г , приоритетна ос 1, референтен номер BG161PO005/10/1.11/03/19 с две обособени позиции: Обособена позиция 1: „Изпълнение на мерки за информация и публичност за първи и втори етап на проект: „Рехабилитиране на ПСОВ к.к. Албена – общ. Балчик”, във връзка със сключен договор за БФП между МОСВ и Община Балчик с № DIR-51011119-C015”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, по покана от страна на МОСВ за представяне на проектни предложения за реконструкция и изграждане на градски ВиК мрежи и пречиствателни станции, с референтен номер: BG161PO005/10/1.11/03/19, приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”, процедура „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с население над 10 000 е.ж” Обособена позиция 2: „Изпълнение на мерки за информация и публичност за първи и втори етап на проект: „Изграждане на трети утаител и дълбоководно заустване на ПСОВ – Балчик и разширяване обхвата на канализационната мрежа на гр. Балчик”, във връзка със сключен договор за БФП между МОСВ и Община Балчик с № DIR-51011119-C018”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, по покана от страна на МОСВ за представяне на проектни предложения за реконструкция и изграждане на градски ВиК мрежи и пречиствателни станции, с референтен номер: BG161PO005/10/1.11/03/19, приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”, процедура „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с население над 10 000 е.ж”. При изпълнението на настоящата обществена поръчка, изпълнителят следва стриктно да спазва изискванията на Насоките за информация и публичност на проекти, финансирани по Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013 г., публикувани и периодично актуализирани на сайта на Управляващия орган на ОПОС, достъпни на интернет адрес:http://ope.moew.government.bg/uf//Beneficiary/Info_Publicity/Nasoki_Info-Publ_2011.pdf . В случай на настъпили промени в Насоките за информация и публичност на проекти, финансирани със средства по Оперативна програма „Околна среда” 2007 – 2013 г. и при констатиране на противоречие с настоящите Технически спецификации, Изпълнителят следва да изпълнява изискванията на Насоките.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25/06/2012 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   483223   Решение         16.05.2012 16.05.2012
2   483228   Обявление за обществена поръчка         16.05.2012 16.05.2012
3   483699   Решение         19.05.2012 19.05.2012
4   496523   Информация за сключен договор         22.08.2012 22.08.2012