Информация за преписката

Възложител: Община Девня
Номер: 00510-2012-0003
Адрес на профила на купувача: http://
Процедура: Открита процедура
Описание: Предмет на поръчката «СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ по инфраструктурен проект „Повишаване енергийната ефективност на образователната инфраструктура в Община Девня, съпътстваща устойчиво развитие”. В процедурата за възлагане на обществена поръчка са включени седем обекта (обособени позиции). Предвидените строително-монтажни работи целят подобряване на енергийните характеристики на сградите, осигуряване на подходяща и рентабилна общинска образователна инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност, допринасяща за устойчиво развитие на образованието.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19/04/2012 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   472264   Решение         24.02.2012 29.02.2012
2   472278   Обявление за обществена поръчка         24.02.2012 29.02.2012
3   501301   Информация за сключен договор         21.09.2012 26.09.2012
4   515774   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         18.12.2012 28.12.2012