Информация за преписката

Възложител: Община Балчик
Номер: 00479-2012-0002
Адрес на профила на купувача: http://
Процедура: Открит конкурс по НВМОП
Описание: В рамките на настоящата обществена поръчка Изпълнителят най - общо следва да извърши следните дейности: Упражняване на строителен надзор, съгласно изискванията на ЗУТ и приложимите подзаконови нормативни актове по време на строителните работи, така че да се гарантира изпълнението им в съответствие с проектите, изискванията на българското законодателство и на възложителя. Издаване на всички актове, протоколи и други документи по време на строителството, необходими за получаване на разрешение за ползване, в съответствие с действащото българско законодателство. Осигуряване на своевременно и безпрепятствено издаване на разрешение за ползване на обектите, по реда на действащото законодателство. Извършване на дейностите в срока за съобщаване на дефекти, съгласно действащото българско законодателство, Техническите спецификации към настоящата документация и договора за възлагане на обществената поръчка. Спазване на изискванията за ЗБУТ в строителството Пълният обхват на дейностите, дължими от изпълнителя са посочени в Техническите спецификации и проекта на договор – част от настоящата документация.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28/02/2012 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   467522   Решение         07.02.2012 07.02.2012
2   467523   Обявление за малка обществена поръчка         07.02.2012 07.02.2012
3   487890   Информация за сключен договор за малка обществена поръчка         21.06.2012 21.06.2012