Информация за преписката

Възложител: Община Балчик
Номер: 00479-2011-0011
Адрес на профила на купувача: http://
Процедура: Открита процедура
Описание: Обектът на поръчката е осъществяване на дейностите по експлоатация на обект „Депо за твърди битови отпадъци – гр. Балчик”- третиране на около 20 000 тона отпадък годишно, включващо следните основни дейности: осигуряване и заплащане на: - заплати и осигуровки на работниците и служителите; - застраховки; - облекло и инструменти; - разходи за здравословни и безопасни условия на труд; - разходи за амортизация на техниката; - охрана и охранителна дейност; - изготвяне на отчети, водене на записи и оказване на съдействие на собственика на депото за изпълнение на задълженията му по глава V, раздел IVa от Закона за управление на отпадъците; - приемане на сметоизвозващите автомобили, проверка и регистриране на входящите отпадъци; - запръстяване; - третиране чрез пробутване, разстилане и уплътняване на отпадъците - поддържане на вътрешни пътища - почистване на прилежащите площи към депото Пълният обхват на дейностите е посочен в техническите спецификации и проектодоговора,част от документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 06/02/2012 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   461418   Решение         22.12.2011 22.12.2011
2   461434   Обявление за обществена поръчка         22.12.2011 22.12.2011
3   474008   Информация за сключен договор         06.03.2012 06.03.2012
4   550760   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         16.07.2013 16.07.2013