Информация за преписката

Възложител: Община Балчик
Номер: 00479-2011-0006
Адрес на профила на купувача: http://
Процедура: Открита процедура
Описание: Предмет на поръчката е извършване на строителни и монтажни работи (СМР) за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура, на територията на гр. Балчик, както следва: ЦДГ 1 "Здравец" (Подобект 1) ЦДГ 3 "Чайка" (Подобект 2) ЦДГ, с. Пряспа (Подобект 3) ЦДГ "Пролет", с Безводица (Подобект 4) ЦДГ "Радост", с. Стражица (Подобект 5) ЦДГ "Звънче", с. Църква (Подобект 6) ОУ "Г.С. Раковски", физ. салон, с. Сенокос (Подобект 7) СОУ "Х. Ботев", физ. салон, гр. Балчик (Подобект 8) ЦДГ "Първи юни", с Оброчище (Подобект 9) ОДЗ 2 "Знаме на мира" (Подобект 10) ОУ "Г.С. Раковски", с. Сенокос (Подобект 11) ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" (Подобект 12) ОУ "В.Левски", с. Соколово (Подобект 13) СОУ "Х. Ботев", гр. Балчик (Подобект 14) СОу 'Христо смирненски", с. Оброчище (Подобект 15) ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", стара сграда (Подобект 16) Строително-монтажните работи необходими за изпълнение на мерките за повишаване на енергийната ефективност на включените в проекта обекти, са посочени в изготвените доклади за енергийна ефективност, след което са конкретизирани и детайлизирани в изготвените инвестиционни проекти и придружаващите ги подробни количествени сметки за всеки един обект. В тази насока основните принципи, залегнали при избора на инженерно-техническото решение в инвестиционните проекти, са съобразени с предписанията на Докладите за обследване за енергийна ефективност: екологосъобразно енергийно захранване; ниски експлоатационни разходи; въвеждане на най-съвременни технологични решения; възвръщаемост на капиталните вложения от икономия на енергия. На тази основа са определени типа интервенция, вида на строително-монтажни работи, организационните етапи, времевия график за изпълнението им.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25/07/2011 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   442818   Решение         30.06.2011 г.  30.06.2011 г. 
2   442819   Обявление за обществена поръчка         30.06.2011 г.  30.06.2011 г. 
3   473989   Информация за сключен договор         06.03.2012 г.  06.03.2012 г. 
4   521079   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         30.01.2013 г.  30.01.2013 г.