Информация за преписката

Възложител: Община Бургас
Номер: 00797-2010-0003
Адрес на профила на купувача: http://
Процедура: Открита процедура
Описание: „Упражняване на строителен надзор в проектирането и строителството по чл. 166, ал. 1, т. 1 и чл. 168 от ЗУТ на общински обекти от І-ва до ІV-та категория” по позиции, както следва: Обособена позиция 1: Изготвяне на доклад за оценка съответствието на общински проекти от първа и втора категория, за всички видове строежи. Обособена позиция 2: Упражняване на строителен надзор за строежи от първа до четвърта категория, на обекти за строителство и ремонт на пътища и улици; Обособена позиция 3: Упражняване на строителен надзор за строежи от първа до четвърта категория за строителство и ремонт на водоснабдителни, канализационни обекти и съоръженията към тях; Обособена позиция 4: Упражняване на строителен надзор за строежи от първа до четвърта категория за строителство и ремонт на обекти за изграждане на външно ел. захранване, улично осветление и телекомуникационни системи; Обособена позиция 5: Упражняване на строителен надзор за строежи от първа до четвърта категория за строителство и ремонт на обекти за газификация; Обособена позиция 6: Упражняване на строителен надзор на строежи от първа до четвърта категория на обекти от високото строителство. Обособена позиция 7: Упражняване на строителен надзор на строежи от първа до четвърта категория за благоустрояване и озеленяване на градски пространства.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18/03/2010 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   388053   Решение         03.02.2010 03.02.2010
2   388054   Обявление за поръчка (ЕС)     03.02.2010 03.02.2010
3   406102   Обявление за възложена поръчка (ЕС)     29.07.2010 29.07.2010
4   406568   Обявление за възложена поръчка (ЕС)     04.08.2010 04.08.2010