Версия за печат

BG-Ямбол

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

D77088

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

04.12.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000962670

BG343, ПГ по ПСТТ Н. Й. Вапцаров, ул. Търговска №89, За: Моника Петрова, България 8600, Ямбол, Тел.: 0359 894449544, E-mail: pg_pstt_yambol@abv.bg, Факс: 0359 46669232

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://pgpstt-yambol.com/index.htm.

Адрес на профила на купувача (URL): https://app.eop.bg/buyer/15987.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

216467.5 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Обществената поръчка е с обект: строителство по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Предметът на поръчката предвижда извършване на СМР дейности по топлоизолиране на общежитието до 6-я етаж по приложена КС (Приложение № 1 от приложени документи). Обработка на фасади, включващо – доставка, монтаж и демонтаж на инвентарно фасадно скеле, полагане на дълбокопроникващ грунд (клас на горимост А), полагане на топлоизолационна система – каменна вата 10 см, мрежа, шпакловка, дюбели (клас на горимост А), полагане на мазилка (клас на горимост А), топлоизолационна система по страници на прозорци (клас на горимост А), подмяна на дограма, демонтаж/монтаж на ПВЦ врата. демонтаж, доставка и монтаж на балатум по пода в коридора на шестия етаж; очукване, стъргане на блажна боя по стени, полагане на бетон контакт, шпакловка, боядисване с латекс по стените в коридора на шестия етаж. Обхватът, обемът и изискванията към изпълнението на обществената поръчка са подробно описани и регламентирани в техническата спецификация.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45321000

Описание:

Топлоизолационни строителни работи


Срок за получаване на офертите

14/12/2020 , 12:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Средствата са осигурени по инвестиционната програма на МОН за 2020 г.

Дата на изпращане на настоящата информация

04/12/2020  (дд/мм/гггг)