BG-гр.Варна

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

29.10.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000086191

BG331, СУ Гео Милев, бул.Република№124а, За: Албена Павлова, България 9020, гр.Варна, Тел.: 052 751120, E-mail: sou_g.milev@abv.bg, Факс: 052 751120

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.geomilev.info/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.geomilev.info/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

35169.71 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Изработка и доставка на уреди,апарати, лабораторни набори с материали,мебели за обзавеждане и оборудване на експериментална лаборатория по химия и физика.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

39294000

Описание:

Апарати и оборудване, предназначени за демонстриране


Срок за получаване на офертите

17/11/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

03/11/2020  (дд/мм/гггг)