Версия за печат

BG-Кърджали

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

29/09/2020

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

29.09.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000233563

BG425, Професионална гимназия по облекло и дизайн „Евридика“, гр.Кърджали, ул.Капитан Петко войвода“ № 65, За: Зорница Иванова, България 6600, Кърджали, Тел.: 0877 131258, E-mail: pgod_evridika@mail.bg, Факс: 0361 62579

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://evridika.eu.

Адрес на профила на купувача (URL): http://evridika.eu/2020/09/29/tender_3/.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

47298 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка, инсталиране, тестване и въвеждане в експлоатация на 31 бр.шевни машини както следва :1.HONREY HR9000-D4 автоматична едноиглова двуконечна права машина -16 бр.; 2.Оверлог SGGEMSY SG7724E двуиглова четириконечна оверлог машина – 2бр.;3. Оверлог SGGEMSY SG7725E двуиглова петконечна оверлог машина – 2бр.;4.HONREY HR5601D-FQ- двойнопокривна трииглова петконечна машина(3 в 1)- 2бр.5.HONREY HR3800D-2- двуиглова четириконечна плоска верижна машина тип „Tandem“- 2бр.6.HORNEY HR2284-DD – едноиглава двугонечна зиг – заг машина – 1бр.;7.SGGEMSY SG781D – илична машина прав илик- 1 бр.; 8.Парогенератор BARELLI BSM\3003- за 1 ютия,3,5L – 2 бр.;9. HONREY HR1377D – едноиглова едноконечна копчена машина – 1 бр.;10.Гладачна маса BARELLI BIT/003- 2 бр.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

42715000

Описание:

Шевни машини


Срок за получаване на офертите

09/10/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

29/09/2020  (дд/мм/гггг)